مجید الراوی, . (2019). ابن الحاج السلمی المرداسی (ت1316هـ) ومنهجه فی کتابه : العقد الجوهری ( ) مع تحقیق البسملة منه. Journal of Kufa - physics, 49(78), 1-40. doi: 10.33899/radab.2019.164991
نوفل علی مجید الراوی. "ابن الحاج السلمی المرداسی (ت1316هـ) ومنهجه فی کتابه : العقد الجوهری ( ) مع تحقیق البسملة منه". Journal of Kufa - physics, 49, 78, 2019, 1-40. doi: 10.33899/radab.2019.164991
مجید الراوی, . (2019). 'ابن الحاج السلمی المرداسی (ت1316هـ) ومنهجه فی کتابه : العقد الجوهری ( ) مع تحقیق البسملة منه', Journal of Kufa - physics, 49(78), pp. 1-40. doi: 10.33899/radab.2019.164991
مجید الراوی, . ابن الحاج السلمی المرداسی (ت1316هـ) ومنهجه فی کتابه : العقد الجوهری ( ) مع تحقیق البسملة منه. Journal of Kufa - physics, 2019; 49(78): 1-40. doi: 10.33899/radab.2019.164991